Navigation: Település                                                                                              
Gyorsmenü

 

Rendelettár
Településfejlesztés

Tárnokréti község fejlesztési tervei

 

2012. évi Fejlesztési elképzeléseink:

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete egyik legfontosabb feladatának tekinti  a szennyvízkezelési kérdés megoldását.
Jelenleg folynak a munkálatok a ” Kistelepülések szennyvízkezelése” tárgyában kiírt pályázta összeállításán.
Eredményes pályázat esetén Önkormányzatunk legkiemelkedőbb és legnagyobb volumenű  feladatát valósíthatnál meg, amely a falu továbbfejlődése szempontjából meghatározó lehet.

 

Terveink között szerepel  Tájházunk  felújítása  – beadott pályázatunk elbírálása folyamatban van.

 

Saját erőből kerül felújításra a temetői ravatalozó épülete (nyílászárók és tető cseréje, külső-belső vakolás).

 

Javításra kerül a Tárnokréti-Cakóháza összekötő út.

 

Elnyert pályázat eredményeképpen az idei évben külsőleg megújulhat a Templom épülete.

 

 

Településfjlesztési koncepció

 

TÁRNOKRÉTI KÖZSÉG
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA
2008-2013.

 

A fejlesztési koncepció alapelvei

Bevezető

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. Törvény 8. (Ötv.) a települési önkormányzat kötelező szolgáltatási feladatkörei között határozza meg a településfejlesztés és település rendezés feladatát.
 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Törvény ( Étv. ) szerint a településfejlesztési koncepció: „a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati fejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.”
A településfejlesztés célja: a megfelelő települési környezet kialakítása, egészséges emberi környezet megteremtése, a településen élők életminőségének javítása.
Az utóbbi években végbemenő alapvető változások, az EU-hoz való csatlakozásunk megméretteti a társadalom azon képességét, hogy miként tud alkalmazkodni az európai fejlesztési irányelvekhez, ill. képes lesz-e cselekvő részt vállalni a közös jövő alakításában.
 Az EU források minden korábbi időszaknál nagyobb lehetőségeket és fejlesztési mozgásteret jelenthetnek.

A helyesen megválasztott fejlesztési irányok és a társadalmi igényekhez illeszkedő programok nagy hatással lehetnek a település fejlesztésére.

Tárnokréti község Győrtől 37, Csornától 17 km-re fekvő 218 fős település.  Az M-1-es autópályától 10 km-re, a 85. és 86. számú főutaktól alig 10 km-re fekszik.

 

Településpolitikai elhatározások, prioritások

Elsődleges cél a népesség megtartása, fiatalok faluba „csábítása”.
Településünk lakossága az utóbbi évtizedekben nagymértékben lecsökkent és elöregedett. Sok a lakatlan ház, nincsenek fiatal letelepedők.
Mindent meg kell tennünk a falu megmentése érdekében a falu vonzóbbá tételére, munkahelyteremtésre, az alapellátás minőségének fejlesztésére, a természeti adottságok, a védendő épületek megfelelő kihasználására.

Mindezen célok érdekében figyelembe veendők:
korszerű, egészséges lakáskörülmények kialakításának lehetőségeit biztosítani kell – szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése szükséges
a lakosság megélhetéséhez, ellátásához szükséges gazdaság, az egyes ágazatok figyelembe vétele – mezőgazdaság, ipar, víz- és energiaellátás, hírközlés stb.
vállalkozások számára megfelelő irányok, területek kijelölése
a település vonzóbbá tétele érdekében fontos a környezet- és természetvédelem – élővilág, klíma, talaj, víz, levegő, épített környezet védelme
szükséges a település rendezési tervének elkészítése, a község területén elhelyezkedő ingatlanok vonatkozásában a magán- és közösségi érdekek összehangolása.

 

Társadalmi-gazdasági környezet

A népességszám és a lakáskörülmények alakulása

 

A demográfiai helyzet jellemzője, hogy tartósan alacsony termékenységhez tartósan magas halandóág társul. Évek soron minden évben többen halnak meg, mint ahányan születnek. A természetes fogyás, a népesség elöregedése kedvezőtlen népesedési jelenség. Jelenleg a lakosság több mint fele 60 éven felüli.

Az elöregedéssel, az idős lakosok kihalásával növekszik a megüresedő, eladatlan ingatlanok száma. Napjainkban a település 110 családi háza közül több mint 20 üresen, gazdátlanul áll.  
Fenti folyamat megállítására mindenképpen olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek ösztönzőleg hatnak a népességszám növekedésére. Az itt élők faluban marasztalása mellett új, betelepülő fiatalokra lenne szükség.
Ki kell használnunk településünk háborítatlan, nyugodt természeti környezetét, az öko-, bio- és természeti értékeinket.
Nagymértékben számítanunk kell itt azon rétegekre, akik a város zajától  csendre, nyugalomra, pihenésre vágynak.
 

A gazdaság és a foglalkoztatás helyzete és jövője

A gazdaság alakulása

 

Tárnokréti község gazdasága egysíkú, kizárólag a mezőgazdasági jelleg a domináló. A termőföld döntő része mezőgazdasági őstermelők birtokában van. Nem alakult ki egy karakteres húzóágazat, hiányzik a gazdák közötti kooperáció.
Szükség lenne a mezőgazdasági termelőket összefogó szervezet létrehozására, amely szaktanácsadással, piackutatással segíthetnél munkájukat, lehetőséget adva oktatások szervezésére, továbbképzésekre.
Ösztönözni kell a termékek nagyobb hányadának környezetkímélő módszerekkel való előállítását.
Szorgalmazni kell a turisztikai célokat is szolgáló zöldségek, gyümölcsök termelését, állatok tartását.
Kitörési pontot jelenthet a falusi turizmushoz való csatlakozásunk.
A turizmus direkt és közvetett hatása révén fontos szerepet kap az Európai Uniós és a kormányzati, regionális koncepciókban.
 Tárnokréti község idegenforgalmi értékét természeti adottságai révén kellene kihasználni.
 A Fertő-Hanság Nemzeti Park szélén elhelyezkedő település, közel az osztrák határhoz, kiegészítve a kerékpáros turizmus adta lehetőségekkel mindenképpen figyelemre méltó adottságok, melyek kiaknázására eddig nem került sor.
Szorgalmazni és támogatni kell a turisztikai célt szolgáló szálláshelyek kialakítását.

Ki kell használni az Önkormányzat tulajdonában lévő horgásztó kínálta lehetőséget / amely ma csak pár személy által használt /. Körülötte lehetőség nyílna szabadidőpark kialakítására, amely szintén ösztönzőleg hatna az idelátogatók számára.
A megüresedett, eladatlan ingatlanok tulajdonosait, ha szükséges Önkormányzati rendelettel kellene rávezetni azok rendben tartására. Hiszen a gondozatlan, düledező házak rontják a faluképet és nagymértékben hátráltathatják az esetleges letelepedési szándékot.
 A falu kihalása elleni küzdelemben inkább azok eladását kellene szorgalmazni, hogy fiatal betelepülők jöjjenek a településre.

 

Foglalkoztatás

A rendszerváltás előtti időben az egyedüli munkáltató a Termelőszövetkezet volt.
 Végelszámolásával folyamatosan csökkent a mezőgazdaságból élők száma. Sokan maradtak munka nélkül, elsősorban speciális mezőgazdasági munkások és az alacsonyabb iskolai végzettségűek.
 Őstermelőként a falunak csak kisebb hányada tevékenykedik. A képzett szakmunkások a környékbeli települések üzemeiben, vállalkozásaiban találtak munkát.
Kevés az aktív dolgozó, igen magas a nyugdíjasok száma. A megyei átlagot jóval meghaladja a munkanélküliek aránya.
Távlati cél – új munkahelyek létesítése, a munkanélküliek számának  megyei átlaghoz történő közelítése.

 

Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikája:
közhasznú, közmunka és közcélú foglalkoztatás.

A lehetőségekhez képest tudjunk munkát adni annak, aki dolgozni akar. Az így szervezett munkák kettős célt szolgálnak.
Egyrészt közcélú munkavégzés történik:
környezet gondozás (középültek karbantartása), környezet-védelem ( parkgondozás, hulladékgyűjtés, árkok, utak karbantartása, fásítás, stb.)
Másrészt fontos cél a munkanélküliség csökkentésével párhuzamosan, egyes társadalmi csoportok leszakadásának megállítása. Megvalósul a „segély helyett munkavégzés” elve.
A hagyományos foglalkoztatási formák mellett új munka - és foglalkoztatási lehetőségek megteremtése szükséges.
Számítógépes rendszerek igénybevételével elő kell segíteni az otthon vállalható munkavállalási lehetőségeket. Persze ennek alapfeltétele a szélessávú internet hozzáférési lehetőség biztosítása a lakosság számára.
Növelni kell a vállalkozási készséget felvilágosító beszélgetések, előadások formájában.
Támogatni kell a környezetet nem szennyező vállalkozások, üzemek telepítését.
El kell készíteni a település rendezési tervét, kijelölve a vállalkozások számára használható területeket.

 

A közszolgáltatás alap- és intézményrendszere

Az önkormányzat által működtetett szociális ellátórendszernek egy időben kell kezelnie a foglalkoztatásból, a munkanélküliségből, a folyamatos elöregedésből és elszegényedésből, valamint a szociális rászorultak számának növekedéséből adódó feladatokat.
Egyik igen jelentős célcsoport az idős, 60 év feletti korosztály.
 Az idősek ellátásában jelentős szerepet tölt be a falugondnoki szolgálat.
 A szociálisan rászorultak másik jelentős támogatását a közgyógyellátás keretében biztosítja.
A jövőben is egyre nagyobb problémát jelent a családok elszegényedése.  

Az önkormányzat rászorultságtól függően igyekszik segíteni:
rendszeres vagy átmeneti segély
lakásfenntartási támogatás
ápolási díj
kiegészítő családi pótlék
gyermekvédelmi támogatás
ösztöndíj
nyugdíjasok pénzbeli támogatása, stb.

 

Fenti pénzbeli ellátásokon kívül egyéb természetben nyújtott szociális juttatások vehetők igénybe:
átmeneti segély étkezés formájában
 közgyógyellátás
 mozgáskorlátozottak támogatása
gyermekintézményi díjak átvállalása (tankönyv, útiköltség)
70 év felettiek szemétdíjának átvállalása
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételi lehetőség.

Az egyedül élő idős emberek ellátást a falugondnoki szolgálat látja el. Biztosítva számukra a házi- és szakorvoshoz való eljutást, az élelmiszer, gyógyszer házhozszállítását, egyéb háztartási teendőket. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül biztosítjuk.
Hasonlóképpen a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz, amely szintén fontos szerepet tölt be a krízis és veszélyhelyzetbe került családok számára.
Fenti szolgáltatások a jövő tekintetében is megfelelőnek látszanak, viszont jobban ki kell használni az idősek klubja által nyújtott lehetőségeket – jelentős eszköz lehet az időskori depresszió, elmagányosodás ellen.
A jövőben erősíteni kell az együttműködést az egyházzal és a civil szervezetekkel.

 

Egészségügyi alapellátás

A település a háziorvosi szolgáltatást - vegyes praxis keretében - társulási formában látja el, hasonlóképpen a védőnői szolgálatot is – Markotabödöge székhellyel, Rábcakapi és Cakóháza részvételével.
Az ügyeleti, sürgősségi ellátás pedig Bősárkány gesztorságával történik.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, felújításra váró épületet a jövőben bővítésre szorul, lehetőséget biztosítva az alternatív gyógymódok számára (masszázs, tornaszoba, természetgyógyászat, stb.).

 

Közművelődés

A helyi társadalom összefogására, kultúránk ápolására napjaink értékvesztő világában nagy szükség van. Ezért támogatandó minden olyan kezdeményezés, amely az összetartozás érzését erősíti, nem engedve teret (politikai, vallási, etnikai) széthúzásnak.

A település közösség, kulturális és sport élete az elmúlt időszakban jelentősen megélénkült. Programok szervezésére igény mutatkozik, szükséges a civil egyesületi összefogás.

2005. évben felújításra került a Közösségi Színtér. Méreténél és elrendezésénél fogva többcélú tevékenységek ellátására alkalmas:
- az épületben kapott helyet a Polgármesteri Hivatal
- itt működik az internetes szoba
- a könyvtár
- klubhelyiség
- táncterem.
Az önkormányzat által szervezett rendezvények – falugyűlés, falunap, idősek napja, falunk szülöttei találkozó, búcsú, bálok – itt kerülnek lebonyolításra.
A Közösségi Színtér ad helyet a civil szervezetek által tartott összejöveteleknek – mint horgász- és Nőegylet, idősek klubja, játszóház, fiatalok sport klubja, női torna részére.
Tehát a közművelődést szolgáló rendszer alapvető tárgyi feltételei adottak. A jövőben csak kisebb módosításokra lenne szükség az egyes tevékenységek elszeparálását illetően.

Fontos megoldandó feladat viszont a helyiségek korszerű, energiatakarékos fűtésének megoldása. A jelenlegi magas energiaárak, a gazdaságtalan üzemeltetés a fenntarthatóságot nagymértékben veszélyeztetik.

A közösségi színtér udvarának fűvesítése megtörtént.
Kialakítandó a kerítéssel védett futballpálya a fiatalok jó időben történő mozgásigényének biztosítására, főként labdajátékok, – futball, kosárlabda, röplabda, tollaslabda, stb.

Legfőbb feladat az egész lakosság tekintetében a mozgás, a sport és az egészséges életmód megismertetése és megszerettetése.
A tömegsport keretein belül már hagyományos az évente megrendezésre kerülő ping-pong versenyen.
El kell érni, hogy a mindennapi mozgás életformává váljon. Az egészséges versenyszellemre alapozva gyalogló- és futóversenyeket kell szervezni, erősítve ezzel a helyi közösségeket.
A testnevelés és a sport megszerettetése már óvodás korban kezdődik. Szükséges egy korszerű szabadidőpark létrehozása, ahol a legkisebbek részére játszótér, a nagyobbaknak pedig különböző mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésre. Ezen célokat a civil szervezetek támogatásával, pályázatokon való eredményes részvétellel kell megvalósítani.
Egy lakossági célokat szolgáló szauna kialakítása szintén indokolt lenne.
 A mindennapos testedzés, az egészséges életmód fontos építőköve az úszás. Ennek tárgyi feltétele gazdaságosan sajnos nem lenne biztosítható. A gyermekek úszásoktatását szervezett formában, a falugondnoki busz igénybevételével a környező városokban lehetne megoldani.

Közoktatás

Településünkön óvoda és általános iskolai oktatás sem működik.
Önkormányzatunk e kötelező feladatát társulás keretében biztosítja.
 Gyermekeink a 7 km-re fekvő Bősárkányba járnak, a falugondnoki busz igénybevételével. Számukra ott biztosított a napközis ellátás is.

 

A település környezettudatos fejlesztése

Uniós csatlakozásunk óta még fontosabbá vált az eredményes és hatékony környezetpolitika és környezetgazdálkodás kialakítása és megerősítése.  Fő célja a kedvező életminőség megteremtése a település minden lakója számára.
Sajnos még nem készült el a településrendezési terv, így még nincs egy biztos támpont a fejlesztési elvek és irányok körvonalazására. Nincs olyan fejlesztési koncepcióra épülő, részletesen átgondolt fejlesztési program, amely a szerkezeti és szabályozási kérdésekben tényleges útmutatással szolgálna. Ennek elkészítése feltétlenül szükséges.

Meghatározó kihívás a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének, az értékek megőrzésének összeegyeztetése a fejlődéssel, a lakosság környezetbiztonságának javításával.
 A környezeti értékek az átalakított természetes környezet részei és az épített környezet objektumai: mint pl. a parkok, zöldterületek és a településképet meghatározó műemlékileg védett épületek.
A lakóingatlan előtti terület tisztántartása a tulajdonos, a használó kötelessége, erről a helyi önkormányzati rendelet rendelkezik.
 A település lakóterületeinek arculata az elmúlt években folyamatosan javult. A lakosok döntő többsége elfogadja az idevonatkozó rendeleteket és azok előírásainak eleget is tesz.
A közterületek rendben tartásáról az önkormányzat közmunkások és közcélú munkások bevonásával gondoskodik, úgyszintén az önkormányzat üzemeltetésében lévő temetőről is.
Folyamatban van a temető kerítése melletti örökzöldes beépítés.
 További cél a ravatalozó épületének felújítása, a mai követelményeknek megfelelően annak akadálymentesítése, vizes blokkal és halott hűtővel való kiegészítéssel.
Egyidejűleg biztosítani kell az épület körül a villanyellátást is – jelenleg világítás csak az épületen belül biztosított.
A település környezeti problémája körül egyik sarkalatos pont volt hosszú éveken keresztül a hulladékgazdálkodás kérdése, ezen belül a hulladékgyűjtés megszervezése. Bár az elmúlt években ezen a téren fejlődés következett be, de a folyamat még nem fejeződött be. Vannak olyan területek, mint a szelektív hulladékgyűjtés kérdése, amely még nem oldódott meg teljesen. A jövőben folytatni kell a korszerű szelektív gyűjtőhelyek telepítését.
 A környezetvédelmi program elkészítése és végrehajtása is ez irányban történik. Része ennek továbbá vízminőség-védelmi, a szennyvíz- és hulladékgazdálkodási program. Ennek keretében a legfontosabb feladatunk a településünk szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése. Megvalósításra csak pályázati pénz elnyerésével van esélyünk.
Az ISPA-ként ismert, hulladékgazdálkodási nagytérségi programnak településünk is része.
Célkitűzés még a régi felhagyott szeméttelep rekultivációja is.
Összességében megállapítható, hogy a települési környezetünk fejlesztése terén történtek ugyan pozitív lépések, azonban még sok a tennivalónk.  Európa számos településén már felismerték, hogy csak egységes gondolatrendszerben, a település lakosságát, a gazdaság szereplőit minden lehetséges módon bevonva lehet olyan vonzó környezetet teremteni, amely az ott élők életminőségét érezhetően megemeli. Ez nem feleslegesen kidobott pénz, hanem gazdasági hasznot hozó gazdasági befektetés.
A vonzó, élhető környezetnek óriási reklám értéke van. Letelepedésre és betelepedésre csábít, lakosságot és gazdaságot egyaránt.
Ennek fényében kell elgondolkodni az önkormányzatnak, hogy tudjon egy ilyen irányú fejlesztés szervező- és irányító tényezőjévé válni. Ezáltal megállítható lenne a település kihalásának veszélye.

 

Településszerkezet, terület felhasználás

A település közigazgatási területe      961,4 ha
ebből külterület          954 ha
          belterület              7,4 ha

A teljes közigazgatási terület nagysága a jövőben sem változik. Alapvetően az üresen álló ingatlanok és telkek értékesítése a fő cél. Amennyiben több telekre lenne igény azt elsősorban a magántulajdonban lévő, nagy telkek megosztásával kellene megoldani.
Tárnokrétire jellemző a falusias jellegű, döntően oldalhatáron álló, családi házas beépítés.
A készülő településrendezési tervben ki kell jelölni gazdasági, ipari, kereskedelmi célra alkalmas területeket. Jelenleg ez lehet a volt futballpálya területe. Ez bővíthető lenne a volt illegális hulladéklerakó területével annak rekultivációja után.
Az aktív szabadidő eltöltéséhez alkalmas terület lenne a horgásztó és környéke. Ez utóbbi jelenleg magántulajdonban van, ennek megszerzése / vétel, bérlet, csere vagy közös vállalkozás formájában indokolt lenne /.

 

Közlekedés

Településünk zsák jellege a Lébényt- Bősárkánnyal összekötő út megépültével szűnt meg. Ezáltal könnyen és gyorsan megközelíthető az M-1-es autópálya, a 85. és 86. számú főutak is.
A kerékpáros turizmusban való csatlakozásunkat feltétlenül elősegítené a Fertő-tavat Szigetközzel összekötő kerékpárút külön nyomvonalon történő kiépítése, ami jelentős előrelépést jelentene községünk számára.
A külterületi földutak karbantartásához a jövőben az érintett földtulajdonosok hozzájárulását és segítségét is igénybe kell venni.

 

Hírközlés

Az egész településen szükséges a korszerű informatikai hálózat kialakítása, amely 100 %-ban biztosítja a szélessávú internethez való hozzáférést és más kábeltelevíziós társaságok által sugárzott adások vételi lehetőségét.
További feladat a településen az információhiány megszüntetése, fejlett kommunikációs eszközök egyhelyben történő elérhetőségének biztosítása. A tájékoztatás, az információáramlás felgyorsítása, azok gyors alkalmazása mind a település fejlesztését szolgálják.
2007. augusztusa óta jelenik meg helyi újság -  Hírmondó néven - amely havi rendszerességgel juttatja el az aktuális önkormányzati és lakossági híreket a lakossághoz.
A vezetékes telefonellátottság az egész településen megoldott. A mobil telefonhálózatok vételi lehetőségét illetően szorgalmazni kell a társaságoknál a jobb vételre való törekvéseket.

 

Energiagazdálkodás

Villamos energiával az egész település ellátott.   Többször okoznak gondot a hosszabb-rövidebb ideig tartó áramkimaradások. Feltételezhető, hogy ez az elavult hálózat gyakori meghibásodásnak az eredménye.
Szorgalmazni kell a jelenlegi hálózat felújítását, korszerűsítését.
Az új hálózatok kiépítésénél a vezetéket a föld alá kell helyezni.

A településen a gázhálózat kiépítése szintén megtörtént. A családi házak többségében a fűtés és a meleg vízellátás gázenergiával történik. Alternatív megoldásként megmaradtak a vegyes tüzelésű kazánok is több helyen, kihasználva ezzel a fával és mezőgazdasági hulladékkal való fűtés lehetőségét.
Az érvényes törvényi előírások és EU-s szabványok figyelembe vételével fokozottan ügyelni kell a környezetkárosító tényezők kiküszöbölésére.

Tárnokréti község vezetékes ivóvízellátása 1988 óta biztosított, a lakások 100 %-a csatlakozott az ivóvízhálózatra.
Sajnos a szennyvízhálózat kiépítése még nem történt meg.
 A lakóházak többsége a szennyvizet szikkasztóaknába gyűjti össze, kiesebb részben zárt aknába. Ez a legveszélyesebb módja a szennyvíz tárolásának.
A szakmai előírások, összhangban az Európai Uniós elvárásokkal valamennyi település számára szükségessé teszik a keletkező szennyvizek közegészségügyi, környezetvédelmi, vízminőségvédelmi módon történő begyűjtését és ártalmatlanítását. Pályázat benyújtása szükséges, mert megvalósítására csak így lenne lehetőség. Korszerű szennyvíztisztító műtárgy telepítésével, a megtisztított szennyvíz Rábcába történő vezetésével megoldható a település szennyvíz elvezetésének kérdése.

 

Csapadékvíz és belvíz elvezetés tekintetében a legtöbb problémát az okozza, hogy az ingatlanok előtt sok helyen az árkokat és átfolyókat betemették.
A szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan helyre kell állítani a belvíz- és csapadékvíz elvezető árkokat. Ahol nincs, ott ezeket ki kell alakítani és minden eszközzel érvényt kell szerezni a helyi önkormányzati rendeletnek, amely kötelezővé teszi az ingatlantulajdonosok részére az árkok karbantartását és a bejárók alatti átereszek tisztítását.
A falu temető felöli végén megépített mély árok nehezen tartható karban és balesetveszélyes is. Ennek burkolására, ill. lefedésére lenne szükség.
A külterületen lévő belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását, tisztítását a tulajdonosok részéről /önkormányzat, magánszemélyek, vízi társulat/  meg kell követelni.

 

 Hulladékgazdálkodás

A környezetszennyezés megelőzése érdekében a hulladék kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok káros hatása elleni védelem  megvalósításának gyakorlati folyamata a hulladékgazdálkodás.
 Jelentheti a
hulladék keletkezésének megelőzését
a keletkezett hulladék gyűjtését
hasznosítását
a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolását és

 

Települési szilárd hulladék:

A régi illegális szemétlerakó rekultivációja folyamatban van. A szilárd kommunális hulladékot a lakosság gyűjtőedényekbe összegyűjti és heti egy alkalommal a Rekultív Kft elszállítja.
A megkezdett szelektív hulladékgyűjtés további korszerűsítésre szorul – szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításával, masszív, kulturált edények kihelyezésével.
A teljes körű hulladékgazdálkodást régiós szinten, együttműködéssel kell megvalósítani.
Lakossági szinten biztosítani kell a zöld hulladék komposztálásának lehetőségét.
Az állattartók körében fokozott gondot kell fordítani a keletkező trágya tárolására. Ügyelni kell a helyi állattartási rendelet betartására az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

 

Településfejlesztés

A stratégia célja, hogy a lakosság, a vállalkozások és az egész település gyarapodását, fejlődését, eredményességét támogassa.
A gazdaság fejlesztése érdekében a külső befektetők keresése mellett az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi vállalkozások megtartására, fejlesztési elképzeléseik segítésére.
Ösztönözni kell családok és befektetők településünkre jövetelét. Az ingatlankínálat mellett hangsúlyozni kell az autópálya közelségét, szabad munkaerőt.
A település fejlesztési céljainak megvalósulása érdekében alkalmazzuk a településmarketinget, mint gondolkodási, tervezési, cselekvési módszert.
Ennek keretében a külső tényezők között kiemelten foglalkozzunk a versenyképesség kérdésével. Hiszen minden település egymás ellen küzd az új, a fejlődést elősegítő gazdaság letelepedéséért. E versenyben növekvő szerepet játszanak a telekárak, közműdíjak, helyi adók, környezet, kulturális és szabadidős lehetőségek a közbiztonság. 
Belső tényezők szempontjából szükséges az egyes célcsoportok közötti folyamatos véleménycsere, az igények és szükségletek megismerése, megegyezési készség.
Ki kell alakítani egy pozitív képet a faluról, amit meg szeretnénk mutatni az érintetteknek. Legyen egy sajátos arculatot biztosító kép: műemlék jellegű épületek, faluközpont, utcakép, park, stb. Sokat számít az a benyomás amit az itt élők, az ide látogatók szerezhetnek – a tisztaság ( vagy annak hiánya ) virágok, üzletek, stb , ami alapján minősítik a települést.
A vonzó képhez hozzájárulhatnak a rendezvények, látványosságok, különféle események is.

 

Összefoglalva a stratégiai tervezés nem egyszerűen felkészülés legyen a jövőre, hanem adjon módszert a jövő formálására, változtatására.
Feladata, hogy egy kívánt állapotba való eljutás lépéseit felvázolja és azokat megfelelő rendszerbe állítsa.
A társadalmi igények és a külső körülmények is folyamatosan változnak.
Ha egy település nem tesz lépéseket az előremozdulás érdekében, háttérbe szorul azokkal szemben, akik megteszik ezeket. Így bizonyos előnyök nagyon gyakran tartós előnyökké tudnak válni, ugyanakkor pillanatnyi lemaradás igen gyakran pótolhatatlan veszteségeket eredményezhet. Miután lehetetlen minden téren lépni és minden kérdést egyszerre megoldani, így nagyon fontos a körültekintő választás.
 A szűkös erőforrásokat meg kell próbálni ott felhasználni, ahol a beavatkozásoknak a legerősebb tovább gyűrűző hatása várható. A valódi siker érdekében elengedhetetlen a rendszerű gondolkodás, az összehangolt, hosszú távú stratégia.
Nélkülözhetetlen a problémák integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek.
A fenntarthatóság érdekében a közösségfejlesztésnek kiemelt szerepet kell kapni. Felelősen gondolkodó helyi közösség nélkül nincs fenntartható település.
A tervek sikeres megvalósítása megkívánja a  párbeszédet és a partnerséget  a helyi gazdaság, a lakosság és a vezetés között.

Tudatos településfejlesztésről csak akkor lehet beszélni, ha az önkormányzat a folyamatok lekövetése helyett irányítja azokat. Ennek pedig feltétele a rugalmas és a változó fejlesztési elképzelések befogadására nyitott önkormányzati ( képviselő-testületi ) háttér megteremtése ( választói felelősség ).

Egyetlen település sem sikeres önmagában: ki kell tekintenünk saját határainkon túlra, szervezni kell környezetünket.
Jelenleg a szomszédos településekkel való kapcsolatunkban az „ ösztönös „ elemek dominálnak – lásd egészségügy, hivatali ügyek. Erősítenünk kell a kistérségi, mikró-térségi együttműködéseket. A közös érdekek konkrét célok mellé állíthatók, melyek megsokszorozhatják a település érdek-érvényesítő képességét.
A település jövője szempontjából komoly veszély jelent a fiatalok elköltözése a szülőhelyről. Nem elég a munkahely és a lakóhely megléte. A település megtartó képességének növelésében fontos szerepe van a helyi miliőnek, a helyi közösségeknek.
A lakosság egyre környezet-érzékenyebbé válik, mind nagyobb várakozással fordul az épített környezet felé, számon kéri a település egyéni arculatát.
Az átgondolt és jól megépített környezet növeli az ott lakók életminőségét és aktív társadalmi részvételre ösztönöz.
 Az építészeti örökségek védelme, a jól kezelt zöld területek szintén kedvezően befolyásolhatják az élet minőséget.
A település-rendezési terv elkészítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mind-mind olyan feladat, amelyben az önkormányzatnak, a település vezetésének egyértelműen, tudatosan, aktívan és professzionális módon kell részt vennie, melynek alapja lehet a gazdasági program által megfogalmazott elvekkel való azonosulás.

 

A képviselő-testület     /2008.(         ) sz. határozatával elfogadta.

 

Dr. Dóczy György         
Jankovits Ferencné
jegyző
polgármester

 

 

Tárnokréti képekben


800 éves évforduló

 

Körjegyzőség