Navigation: Önkormányzat                                        
Gyorsmenü

 

Rendelettár
Körjegyzőség

 

BŐSÁRKÁNY-MAGLÓCA-TÁRNOKRÉTI
KÖZSÉGEK

BŐSÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA


Bősárkány, Maglóca és Tárnokréti községi önkormányzatok a - hatáskörükbe utalt hatósági államigazgatási ügyek intézésére, döntésre történő előkészítésére és a döntések kiadmányozásával kapcsolatos feladatok ellátására, (Ötv. 36. § (2) bek. b) pontja) valamint - az önkormányzati képviselő-testületek döntéseinek megfelelő községfejlesztési, községgazdálkodási feladatok, - a képviselő-testületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatok  ellátására körjegyzőséget hoztak létre és tartanak fenn. A körjegyzőség illetékességi területe Bősárkány, Maglóca és Tárnokréti községek közigazgatási területe. A körjegyzőség székhelye: Bősárkány Nagyközség Polgármesteri Hivatala (9167 Bősárkány Kossuth u. 1.).
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 38. § (3) bekezdése értelmében, ha a körjegyzőség székhelye nagyközség vagy város a körjegyzői feladatokat a nagyközségi, városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el.

 

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatala

 

Cím

 

9167 Bősárkány Kossuth L. utca 1.

Telefonszám:

 

+36 96 271 217

Fax:

 

+36 96 271 306

E-mail cím

 

jegyzo@bosarkany.hu

 

 

Ü g y f é l f o g a d á s

 

 
Bősárkány
Maglóca
Tárnokréti
hétfő
8:00
12:00
Kedd
8:00
12:00
9:00
12:00
Szerda
8:00
16:00
Csütörtök
8:00
12:00
9:00
12:00
Péntek
8:00
12:00

 

 

Közös Hivatal

Bősárkány Nagyközség Polgármesteri Hivatala elnevezéssel, az Ötv. 38. §-a alapján létrehozott egységes hivatal működik – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal jogi személy.
A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat is.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a hivatal belső szervezeti tagozódását, munkájának és ügyfélfogadásának rendjét.
A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembe vételével teszi meg.


A hivatal a jegyző által elkészített szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) szerint működik, amely részletezi a hivatal feladatait, munkarendjét, meghatározza az ügyfélfogadás rendjét és a belső munkamegosztást.
A hivatal szervezeti és működési szabályzatát az Ötv. 35. § (2) c) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára terjeszti elő a képviselő-testületnek jóváhagyás céljából.
A jegyző vagy megbízottja a körjegyzőségi társulási megállapodásban rögzítettek szerint keddi munkanapokon Maglócán, csütörtöki munkanapokon pedig Tárnokrétiben tart fogadóórát.

 


Jegyző

 

 

Dr. Molnár Erika

jegyző

 

Cím

 

9167 Bősárkány, Kossuth L. utca 1.

Telefon:

 

+36 96 271 217

Fax:

 

+36 96 271 306

E-mail:

 

jegyzo@bosarkany.hu

     

 

A jegyző feladat- és hatásköre

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, s ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

 
A körjegyzőség szabályzatai

 

 

A Körjegyzőség szabályzatai

 
  • A Körjegyzőség Alapító okirata

»
  • Iratkezelési szabályzat

»
  • A Körjegyzőség 2011. évi költségvetése

»
  • Adatvédelmi szabályzat

»
 
A körjegyzőségről ...

 

 

 

A Körjegyzőségről …

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a körjegyzőség létrehozásának több együttes feltétele van. A fő szabály, hogy az ezernél kevesebb lakosú községek hozzanak létre körjegyzőséget. Az ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, sőt a körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet.
Feltétel, hogy a megyén belül egymással határos községek alakíthatják meg a körjegyzőséget. A körjegyzőséget egyes önkormányzati és az államigazgatási feladatok közös ellátását szolgáló legátfogóbb társulásnak tekintjük. Az egyetlen önkormányzati társulás, amelynél korlát a megyehatár. A területi korlátozást az államigazgatási ügyek indokolják, mivel a jogorvoslatok elbírálása más-más megyéhez való tartozás esetén bonyolult helyzetet eredményezhetne, miután a körjegyzőségnél mindenfajta ügytípus megjelenik.
A törvény a körjegyzőség alakításának feltételeként írja elő, hogy a községek egymással határosak legyenek. Ezzel a községek polgárainak érdekeit kívánja védeni, hogy az ügyintézés ne kerüljön túl távolra a község polgáraitól.
A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá.
A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.
A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.
A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.
A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani.
A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik.

 

Tárnokréti képekben


800 éves évforduló

 

Közös Hivatal